Gå til indhold
Effektevaluering af tre intensive læringsforløb

Pressemeddelelse -

Effektevaluering af tre intensive læringsforløb

Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll har for Bikubenfonden og Egmont Fonden gennemført en effektevaluering af tre intensive læringsforløb over en fire-årig periode. De tre sidste rapporter er nu klar.

Omkring 15 procent af eleverne forlader den danske folkeskole uden tilstrækkelige faglige, sociale og personlige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I et forsøg på at løfte disse elever er udviklingen af forskellige intensive læringsforløb blevet udbredt mange steder de senere år. Men hvilken effekt har intensive læringsforløb på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling?

Det spørgsmål har været omdrejningspunktet for ”Effektevaluering af tre intensive læringsforløb”, som Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll har udarbejdet for Bikubenfonden og Egmont Fonden i perioden 2016-2020. Effektevalueringen har set på effekterne af de tre intensive læringsforløb DrengeAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og Plan T, og det har resulteret i otte udgivelser baseret på kvalitative og kvantitative evaluerings- og analyseaktiviteter. De sidste tre udgivelser – den samlede effektevaluering, en kvalitativ miniundersøgelse og en praksisrettet publikation – er nu klar.

Ingen eller små effekter
I midten af 2010’erne pegede flere rapporter på, at intensive læringsforløb medførte meget store faglige fremskridt på kort tid for deltagerne. Effektevalueringen af DrengeAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og Plan T viser, at dette var for optimistisk. Forskernes tværgående konklusion er, at intensive læringsforløb kan gavne elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, men at de ikke nødvendigvis er mere effektive end de øvrige indsatser og den undervisning, som målgruppen ellers ville modtage.

Professor Michael Rosholm fra TrygFondens Børneforskningscenter, der står bag effektstudiet, konkluderer:
”Vi kan ikke sige, at intensive læringsforløb generelt er hverken mere eller mindre effektive end andre typer af læringstilbud for elever med faglige vanskeligheder. De kan gavne elevernes faglige og personlige udvikling, men det afhænger helt af de konkrete forløb og af, hvordan man efterfølgende følger op på forløbet,” siger Michael Rosholm. 

Samlet set viser evalueringen, at DrengeAkademiet efter en række justeringer fra 2017 og frem skaber positive resultater for de deltagende elever. Blandt de drenge, der har deltaget på DrengeAkademiet i 2017 og 2018, bliver ca. 8 procentpoint flere erklæret uddannelsesparate i 9. klasse end de elever i den sammenlignelige kontrolgruppe, der ikke har modtaget et intensivt læringsforløb, og ca. 6 procentpoint flere består folkeskolens afgangsprøve. Det svarer til 5-6 elever. Forskerne peger bl.a. på, at ændringen af mentorordningen kan have bidraget til, at DrengeAkademiet nu giver drengene et betydeligt og vedvarende fagligt udbytte.

Tilsvarende forbedringer kan ikke ses i resultaterne fra KøbenhavnerAkademiet. Her klarer deltagerne sig ikke bedre end sammenlignelige elever, der ikke har deltaget på KøbenhavnerAkademiet – og faktisk tyder evalueringen på, at eleverne på flere parametre klarer sig dårligere end den sammenlignelige kontrolgruppe. Evalueringen af Plan T tyder heller ikke på, at deltagerne klarer sig hverken bedre eller dårligere end sammenlignelige elever. Evalueringen af Plan T er dog behæftet med en betydelig statistisk usikkerhed, da der indgår relativt få elever.

Erfaringer fra praksis
Som afslutning på ”Effektevalueringen af intensive læringsforløb” udgives også en praksisrettet publikation udarbejdet af Rambøll, der er overordnet projektleder på effektevalueringen. Publikationen opsummerer den nyeste viden om intensive læringsforløb baseret på erfaringerne fra seks forskellige intensive læringsforløb og giver inspiration til, hvordan intensive læringsforløb kan tilrettelægges og gennemføres, så de styrker elevernes udbytte både på kort og lang sigt.

Faglig leder for skole- og uddannelsesområdet i Rambøll, Stine Rauff Bommersholdt, siger:
”Praksispublikationen peger på, at intensive læringsforløb kan være startskud til en positiv faglig, social og personlig udvikling for eleverne, men at forløbene ikke gør det alene. Det kræver et langt sejt træk, hvor der er behov for massivt fokus på vedvarende opfølgning, hvis intensive læringsforløb skal resultere i et vedvarende og langsigtet løft af eleverne.”

Et langt sejt træk
Bikubenfonden og Egmont Fonden har finansieret ”Effektevalueringen af intensive læringsforløb” med i alt 3,8 mio. kr. – heraf har Bikubenfonden finansieret med 1,1 mio. kr.

Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, siger:
”Egmont Fonden arbejder for at løse det samfundsmæssige problem, at omkring 15 procent i dag forlader folkeskolen uden tilstrækkelige faglige, sociale og personlige kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse. Effektevalueringen viser, at der ikke er et quick fix eller en mirakelkur, som kan løse problemet. Til gengæld peger praksispublikationen på, at intensive læringsforløb kan kickstarte en positiv udvikling for fagligt udfordrede elever – særligt hvis man inddrager børn, forældre og lærere før, under og efter forløbet. Effektevalueringen giver os dermed vigtig læring, som kan bruges i praksis.”

Direktør i Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen, siger:
”Vi arbejder på et felt, hvor der ikke findes hurtige løsninger. Det er de lange seje træk, der kan rykke noget, og de små skridt, vi må forvente som succeshistorier. Rapporterne her viser vigtigheden af, at vi evaluerer de initiativer, vi sætter i gang. Dels så initiativerne kan blive justeret undervejs og dels som bidrag til viden og læring for hele socialområdet. Evalueringen understreger, hvor vigtigt det er at have realistiske forventninger til, hvad det kræver at skabe positiv forandring for børn og unge med alvorlige læringsudfordringer.”

Fakta om DrengeAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og Plan T:

DrengeAkademiet

 • DrengeAkademiet afholdes af Løkkefonden og er et intensivt læringsforløb, der finder sted i sommerferien efter enten 7. eller 8. klasse.
 • Målgruppen er ikke-uddannelsesparate drenge med et fagligt efterslæb, som ofte mangler selvtillid og motivation i forhold til skolen. En betydelig del af deltagerne har ordblindhed eller læsevanskeligheder.
 • Indsatsen fokuserer på matematik, læsning og stavning/skrivning samt sociale og personlige kompetencer.
 • Opfølgning består af mentorordning (siden 2017 som gruppementorordning), guldkornsbog og exitpakke.
 • Egmont Fonden støttede i 2014 DrengeAkademiet med 1,6 mio. kr.


KøbenhavnerAkademiet

 • KøbenhavnerAkademiet er Københavns Kommunes tilbud om et intensivt læringsforløb, der består af en to ugers camp i efteråret, som erstatter den almindelige undervisning.
 • Målgruppen er drenge i 8. klasse med læringsefterslæb.
 • Indsatsen fokuserer på matematik og dansk samt sociale og personlige kompetencer.
 • Opfølgning består af lær@lære sessioner, guldkornsbog og forældreinvolvering.
 • Bikubenfonden støttede i 2015 udviklingen af KøbenhavnerAkademiet med 1.843.000 kr. Efter 2015 har Københavns Kommune valgt selv at fortsætte med udvikling og finansiering.


Plan T

 • Plan T er Odense Kommune og ungdomsskolen Ung Vests tilbud om et intensivt læringsforløb, der består af en fire ugers camp i efteråret, som erstatter den almindelige undervisning.
 • Målgruppen er drenge og piger i 7. og 8. klasse med ordblindhed eller markant forsinket læseudvikling.
 • Indsatsen fokuserer på læse-/staveindlæring, grammatik, tekstforståelse, it-baserede læse- og skrivestøtteredskaber, sociale og personlige kompetencer.
 • Opfølgning består af makkerordning, elevcoach, overlevering og sociale arrangementer.
 • Egmont Fonden støttede i 2008 Plan T med 960.000 kr.


Kontaktinfo:
Trygfondens Børneforskningscenter, professor Michael Rosholm, tlf. 87164832

Rambøll, faglig leder for skole- og uddannelsesområdet Stine Rauff Bommersholdt, mob. 51614374

Bikubenfonden, kommunikationschef Iben Haugaard, mob. 26220926

Egmont Fonden, kommunikationschef Marie Andergren, mob. 24915652


Links:
De tre afsluttende udgivelser i effektevalueringen af de tre intensive læringsforløb kan findes her

De fem tidligere offentliggjorte delundersøgelser kan findes her

  

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale